Метою  вивчення навчальної дисципліни «Податкова система» є засвоєння основ податкової системи та здійснення податкової політики України; загальної теорії і термінології оподаткування, класифікації податків, розгляд основних видів податків та зборів згідно з Податковим кодексом України та методикою їх розрахунків.


Метою вивчення дисципліни "Менеджмент" є формування базових знань у студенів  щодо управлінської діяльності, розвиток особистих здібностей управляти працею і поведінкою людей, приймати управлінські рішення і ефективно їх реалізувати, прищеплення бажання оволодівати новими спеціальними знаннями, відповідальності і працелюбності, дисциплінованості.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі опанування дисципліни, є вивчення та осмислення теорії та практики управління, законів, закономірностей, рівнів та стилів управління; ознайомлення з особливостями і проблемами реалізації менеджменту організацій в діяльності підприємств та установ різних форм власності;  отримання знань, які дозволяють вибрати стратегію розвитку організації та визначити пріоритети її функціонування;  оволодіння практичними навичками визначення критеріїв запобігання ризиків в діяльності організації та показників оцінювання ефективності системи управління.

В ході вивчення дисципліни студенти набувають таких фахових компетентностей як здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення та функціонування підприємницьких структур, застосовувати різні методи та інструменти систем планування, організації, мотивації та контролю роботи підприємства; налагоджувати та проводити ефективну комунікацію в системі управління підприємством; оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на функціонування підприємницьких структур; підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.


Предметом дисципліни «Економічна інформатика» є сутність, форми та методи застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вирішення економічних бізнес-орієнтованих задач у галузі фінансів, банківської справи та страхування.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна інформатика» є формування сучасного рівня цифрової компетентності у майбутніх спеціалістів у сфері фінансів, банківської справи та страхування, засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок із ефективного застосування комп’ютерних технологій для розв’язання різноманітних задач у практичній фаховій діяльності, створення підґрунтя для вивчення інших дисциплін з інформаційних технологій та у майбутньому – для самостійного безперервного навчання.

Метою вивчення дисципліни «Економіка і нормування праці» є формування базових знань студентів щодо соціально-економічних аспектів сучасних проблем економіки праці; формування у здобувачів освіти  практичних навичок з організації та нормування праці, регулювання відносин у соціально-трудовій сфері.

Завдання дисципліни полягає у засвоєнні студентами системних знань з економіки і нормування праці та набутті ними практичних навичок і умінь самостійно вирішувати практичні питання нормування витрат живої праці під час здійснення різноманітних виробничих процесів.