Головною метою дисципліни є формування у студентів системних спеціальних теоретичних знань та практичних навичок для управління асортиментом та якістю товарів, системного підходу до пізнання товарів, предмету товарознавства як наукової дисципліни, знання основних категорій, понять, принципів та методів теоретичного товарознавства, а також оволодіння загальними методами дослідження товарів.

Основним завданням навчальної дисципліни є споживна вартість та споживна цінність товарів, теоретична та практичнапідготовка студентів до діяльності в сфері комерційної діяльності.

Предметом дисципліни виступають показники якості та методи їх визначення, закономірності появи дефектів, специфічних для кожної групи товарів, та способи їх усунення, методи пакування та зберігання продукції.

Об’єктом є продовольчі та непродовольчі товари та їх товарознавчі аспекти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- класифікацію та асортимент товарів вітчизняного і зарубіжного виробництва, принципи формування асортименту товарів;

- методи класифікації кодування товарів, формування раціональної структури асортименту та умови зберігання їх якості в процесі товароруху, що обумовлює задоволення суспільних потреб та впливає на рівень забезпечення вимог споживачів;

- основи виробництва товарів, технологічні особливості виробництваокремих груп товарів, закономірності формування їх якості та споживних властивостей;

- вимоги до якості товарів;

- чинники, що впливають на якість товарів;

- методи оцінки якості товарів;

- умови та терміни зберігання товарів;

вміти:

- формувати асортимент продовольчих та непродовольчих товарів, визначати органолептичні показники якості продовольчих товарів.

- користуватись нормативною документацією щодо асортименту, якостітоварів, їх упакування та зберігання;

- володіти методиками об’єктивної оцінки якості товарів;

- визначати якість товарів відповідно до чинної нормативної документації;

- вирішувати практичні завдання, пов’язані з забезпеченням зберіганнятоварів.