Метою вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завданням дисципліни є складання бухгалтерського балансу, розрахунків з бухгалтерського обліку, порядок ведення записів у первинних документах і облікових регістрах,  основних господарських процесах та фінансової звітності.

Вимоги щодо знань і вмінь, набутих при вивченні дисципліни

Під час вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» студент повинен знати:

● загальні принципи бухгалтерського обліку за національними стандартами;

● основні положення (стандарти), що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності;

● функції, права і обов’язки бухгалтерської служби;

● план рахунків бухгалтерського обліку та інструкції щодо його застосування;

● типові і спеціалізовані форми первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку, порядок їх складання та ведення;

● типову кореспонденцію рахунків із найважливіших господарських операцій, організацію синтетичного та аналітичного обліку;

● порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації; склад, зміст, порядок оформлення і представлення фінансової звітності;

 ● методику аналізу і контролю облікової інформації та прийняття відповідних операційних рішень.

Уміти:

● складати плани і розробляти заходи щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в системі сільського господарства;

● оформляти в первинних документах дані з обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій;

● вести регістри бухгалтерського обліку; вести комп’ютерну обробку даних для узагальнення і систематизації за таблично-автоматизованою формою обліку;

● обчислювати собівартість продукції, товарів, робіт і послуг;

● визначити витрати на придбання і доходи від реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг;

● проводити інвентаризацію;

● закривати рахунки бухгалтерського обліку;

● складати форми періодичної і річної бухгалтерської звітності;

● здійснювати контроль і аналіз та приймати відповідні операційні рішення з метою економного і раціонального використання ресурсів.