Програма вивчення дисципліни «Фінансовий облік» побудована відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і включає в себе вивчення питань організації обліку за національними стандартами, облік різних видів активів, власного капіталу та зобов’язань підприємства, а також доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності підприємства.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

·            принципи організації бухгалтерського обліку відповідно до законодавства України;

·        міжнародну практику організації бухгалтерського обліку;

·            особливості обліку грошових коштів, розрахункових операцій, запасів, необоротних активів, власного капіталу та зобов’язань підприємства;

·             порядок нарахування заробітної плати, оплати праці за час відпустки, допомоги з тимчасової непрацездатності тощо;

·        облік витрат за елементами та видами діяльності;

·        економічний зміст та процедуру відображення в обліку доходів і фінансових результатів господарської діяльності;

·        зміст, призначення та загальні вимоги до складання бухгалтерської

фінансової звітності.

 вміти:

·        визначати облікову політику підприємства;

·        оформляти первинні документи з обліку активів, власного капіталу

та зобов’язань підприємства;

·        вести регістри бухгалтерського обліку;

·             визначати доходи, витрати та фінансові результати господарської діяльності;

·        складати форми фінансової звітності.