Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

вивчення фізичних та логічних принципів побудови електронних схем цифрових елементів і функціональних вузлів та їх використання в пристроях ЕОМ.

Вивчення дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка” дає студентам необхідну теоретичну та практичну підготовку для освоєння типових технічних засобів сучасної комп’ютерної техніки.

 

Завдання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

         класифікацію та призначення основних типів цифрових елементів, фізичні принципи їх побудови та логічні основи функціонування;

         характеристики, параметри типових логічних та тригерних елементів, номенклатуру і функціональне призначення інтегральних мікросхем різного ступеню інтеграції;

         типові схемотехнічні рішення функціональних вузлів послідовнісного та комбінаційного типів, аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів;

         основи аналізу та розрахунку цифрових схем з використанням пакетів програм систем автоматизованого проектування.

вміти:

         оптимально вибирати систему цифрових інтегральних елементів для проектування пристроїв ЕОМ;

         розбиратися в принципіальних, функціональних та структурних схемах цифрових пристроїв;

         вимірювати параметри цифрових мікросхем, налагоджувати і випробувати пристрої обчислювальної техніки;

         проектувати на основі сучасних інтегральних мікросхем типові комбінаційні та послідовнісні функціональні вузли ЕОМ;

         працювати з технічною документацією, літературою, довідниками, стандартами;

         враховувати вимоги метрології, охорони праці та навколишнього середовища.

         володіти навиками практичного використання способів аналізу та застосування обчислювальних засобів (програма Electronic Workbench, Multisim, Proteus та ін.).