Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями. Одними із завдань освіти є збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров'я студентів.

Суттєву роль у цьому процесі відіграє психологія. Основною ідеєю гуманізації освіти є введення курсу «Основи психології» як навчального предмета, який за своїм змістом, методами і засобами може надати студентам найбільш адекватний інструмент для отримання знань про людину, створити умови для розвитку суб'єктивної творчості студента й пізнання самого себе.

Програма курсу «Основи психології» побудована на засадах особистісно зорієнтованої освіти, адже у процесі вивчення основних понять предметом обговорення є не сторонній предмет, а безпосередньо особистість самого студента. Важливим моментом вивчення психології є не лише знайомство з особливостями інших людей, соціуму, а пізнання самого себе, свого власного емоційного стану, свого ставлення до світу, своєї поведінки. Основною метою вивчення курсу психології в коледжі є допомога студентам стати більш творчими, соціально адаптованими, сформувати базу їхніх внутрішніх ресурсів.