Мета: формування системи знань з культурології, етики та естетики, уявлень про форми, види культури й механізми соціокультурної регуляції життєдіяльності суспільства.

Завдання: вивчення сутності, форм і тенденцій розвитку культури, загальнотеоретичних засад культурології, етики та естетики, механізмів соціокультурної динаміки, характерних рис української культури на сучасному етапі розвитку суспільства; набуття вмінь та навичок етичного, естетичного та загально культурологічного аналізу.

знати:

-       загальні відомості про культурно-історичний процес;

-       особливості культурних епох, їхні духовні цінності та пріоритети;

-       особливості, характерні ознаки, здобутки української національної культури;

-       досягнення в різних галузях світової та національної культури;

-       види і жанри мистецтва, їхню духовну мову;

-       основні наукові і технічні досягнення;

-       провідних діячів науки, техніки, культури, які визначають характер і особливості культури тієї чи іншої епохи,

-       знати культурний розвиток України в різні історичні періоди;

вміти:

-  аналізувати явища духовного життя, усвідомлювати природу різних жанрів художньої творчості й видів мистецтва, орієнтуватися в багатому світі духовної культури;

-  давати порівняльну характеристику вітчизняної й зарубіжної культури;

-  збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти.