Основною метою курсу вивчення студентами теоретичних основ функціонування банківської системи, її ролі в економіці країни, організації банківських операцій, пов'язаних із залученням ресурсів, кредитуванням, розрахунками та наданням клієнтам інших послуг, порядку регулювання діяльності комерційних банків, ведення обліку в них.
Завдання курсу полягає у вивченні методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; набуття вмінь виконувати конкретні операції банківської діяльності; формуванні у студентів комплексу теоретичних знань про принципи функціонування банківської системи, практичних навичок у сфері банківських операцій, а також навчити їх самостійно мислити та приймати рішення з основних напрямів діяльності комерційного банку.        У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– склад і структуру банківської системи;
методи проведення банківських операцій та надання банківських послуг;
– засади формування і функціонування окремих сфер і ланок банківської системи;
– організацію, функціонування та регулювання діяльності комерційних банків;
– основи організації банківських операцій.
Студенти повинні уміти:
 самостійно мислити та приймати рішення з основних напрямів діяльності комерційного банку;
 – надавати відомості про комерційні банки, банківську систему та її роль у функціонуванні народного господарства;
 – застосовувати набуті знання в практичній діяльності, приймати обґрунтовані рішення та вирішувати поставлені завдання;
 – виконувати конкретні операції банківської діяльності.