Мета: надання знань про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; формування екологічного мислення та екологічної свідомсті людини.

Завдання: вивчення механізму управління процесами природокористування та охорони довкілля, специфіки використання адміністративних, праврвих, економічних і виховних важелів впливу на природокористувачів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: зміст і завдання дисципліни, її структуру, сучасні екологічні проблеми охорони навколишнього середовища; основні поняття, принципи, закони теоретичної екології; зміст та основні принципи біосферної концепції та концепції коеволюції; проблематику антропогенних та глобальної екологічної криз; принципи виникнення екологічних криз, їх класифікацію, прогнози та оцінки фахівців з приводу виходу з кризового стану.

вміти: давати  екологічну оцінку природному середовищу та антропогенним впливам на нього; за результатами аналізу інформації, що характеризує екологічну ситуацію, на основі відомостей про структуру об’єкта діяльності та його призначення класифікувати проблему та систему; визначити стратегію і тактику діяльності, яка забезпечувала стабільний розвиток життя на Землі; аналізувати основні програмні документи, прийняті в Україні та світовою спільнотою з приводу глобальних проблем людства; оцінити на підставі програмних документів екологічний стан України, шляхи його покращення; аналізувати націленість та діяльність основних екологічних рухів та організацій в світі та в Україні; вести екологічно – безпечне природоохоронне господарювання.