Метою дисципліни є формування знань з організації та методології ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.
Завданнями при вивченні дисципліни «Фінансовий облік» є вивчення раціональних методів фінансового обліку, правильного відображення господарських операцій на рахунках, внесення записів до облікових регістрів, формування навичок використання фінансової звітності для контролю та аналізу господарської діяльності.
Предметом дисципліни є нормативна база і методика фінансового обліку господарських операцій.
Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях гуманітарних, фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, законодавчих актів, нормативних документів, положень освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційних характеристик підготовки фахівців за рівнями ступеневої освіти.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
● загальні принципи бухгалтерського обліку за національними стандартами;
● основні положення (стандарти), що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності;
● функції, права і обов’язки бухгалтерської служби;
● план рахунків бухгалтерського обліку та інструкції щодо його застосування;
● типові і спеціалізовані форми первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку, порядок їх складання та ведення;
● типову кореспонденцію рахунків із найважливіших господарських операцій, організацію синтетичного та аналітичного обліку;
● порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації; склад, зміст, порядок оформлення і представлення фінансової звітності;
 ● методику аналізу і контролю облікової інформації та прийняття відповідних операційних рішень.

Уміти:


● складати плани і розробляти заходи щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в системі АПК;
● оформляти в первинних документах дані з обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій;
● вести регістри бухгалтерського обліку; вести комп’ютерну обробку даних для узагальнення і систематизації в програмі 1:С «Бухгалтерія»;
● обчислювати собівартість продукції, товарів, робіт і послуг;
● визначити витрати на придбання і доходи від реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг;
● проводити інвентаризацію;
● закривати рахунки бухгалтерського обліку;
● складати форми періодичної і річної фінансової звітності;

● здійснювати контроль і аналіз та приймати відповідні операційні рішення з метою економного і раціонального використання ресурсів.