Мета формувати знання і практичні навички з контрольно-ревізійної роботи в галузі фінансово-господарської діяльності організацій.

Завдання: вивчення теоретичних засад організації контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної роботи в організаціях різних форм власності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

  організаційні форми і методи проведення ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств;

  чинники, що впливають на зміну узагальнених показників;

порядок оформлення і реалізації матеріалів ревізій.

вміти:

здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств;

оформляти результати ревізій і перевірок і приймати за ними юридично обґрунтовані і економічно правильні рішення.