Метою вивчення дисципліни є формування знань з бухгалтерського обліку і звітності в банках, набуття вмінь та навичок з підготовки й використання облікової інформації для аналітичної діяльності та обґрунтування управлінських рішень у банківському бізнесі.

            Завдання дисципліни визначається вимогами до професійної підготовки фахівців і включає вивчення організації бухгалтерського обліку в банках; оволодіння методами обліку активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат банку; визначення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку та результатах його фінансової діяльності.

Вимоги щодо знань і вмінь, набутих при вивченні дисципліни

Під час вивчення дисципліни «Облік у банках» студент повинен знати:

-   принципи побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках;

-   підходи до організації бухгалтерського обліку в банківських установах України;

-   процедури здійснення основних банківських операцій;

-   проблемні питання, пов'язані із функціонуванням системи бухгалтерського обліку в банках;

-   положення    інструктивно-нормативних   документів    НБУ    з    облікових питань;

-   механізми застосування в обліковій практиці концептуальних принципів МСБО, в основі яких: нарахування доходів та витрат, оцінки та переоцінки активів.

Вміти:

-   відображати зміст банківських операцій за рахунками бухгалтерського обліку;

-   вільно орієнтуватися у номенклатурі плану рахунків;

-   формувати зміст облікової політики;

-   визначати результат діяльності банку за даними фінансового обліку.