Мета дисципліни - надати студентам глибокі теоретичні знання з питань закономірностей розвитку суспільного виробництва, механізму дії та ефективного використання економічних законів людьми для найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і соціально-економічних потреб.

Завдання дисципліни:

· розкрити соціально-економічну сутність суспільства;

· виявити закони і принципи, які регулюють поведінкою людей та їх відносини у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання різноманітних благ;

· озброєння суспільства економічними знаннями, необхідними для прийняття правильних фундаментальних рішень.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

· суть економічних явищ та процесів;

· економічний зміст відносин власності, розподілу, обміну та
споживання матеріальних благ в суспільстві, економічних систем,
суперечностей господарського розвитку, потреб та інтересів;

· закономірності розвитку економічної системи, механізм дії  економічних законів;

· зміст  основних  категорій,   законів  та  принципів  ринкової економіки;

· механізм становлення різних форм господарювання, розвитку
ринкової інфраструктури, ціноутворення на макро- і мікрорівнях;

· суть циклічного розвитку економіки, економічної кризи та
шляхів її подолання.

вміти:

       В умовах виробничої та побутової діяльності:

·  на основі аналізу потреб та сімейного бюджету господарств, використовуючи моделі поведінки споживача, здійснювати прогноз  максимізації загальної корисності  та платоспроможності домашнього господарства  за фактичних бюджетних обмежень;

· на основі аналізу наявних споживчих благ, використовуючи  класифікаційні ознаки, класифікувати та визначати потреби суспільства;

· на основі аналізу наявних економічних та природних ресурсів, використовуючи моделі альтернативних витрат, за допомогою  співставлення та порівняння визначати альтернативні варіанти використання економічних ресурсів;

· За результатами аналізу законодавчих та нормативних актів України, використовуючи макроекономічні моделі, за допомогою  співставлення та порівняння приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці;

·    на основі співвідношення механізмів державного та ринкового регулювання, державної та приватної власності, використовуючи класифікаційні ознаки, класифікувати та визначати типи економічних систем.